/content/dam/prnewswire/products/product-details/country/detailimages/hero_home_color.jpg

OSI?GNIJ CELE KOMUNIKACJI

KONTAKT

Najnowsze wiadomo?ci

28 kwi, 2020, 10:10 BST thinkproject wchodzi na rynek zarz?dzania aktywami przedsi?biorstwa wraz z zakupem RAMM Software

thinkproject, wiod?cy europejski dostawca us?ug SaaS dla bran?y budowlanej i in?ynieryjnej naby? 100% udzia?ów RAMM Software. Przej?cie RAMM pozwoli...


24 kwi, 2020, 16:14 BST BioChek przejmuje BIOTECON, tworzy wiod?cego ?wiatowego gracza w dziedzinie weterynarii i bezpieczeństwa ?ywno?ci

BioChek, specjalistyczna firma oferuj?ca innowacyjne i przyjazne dla u?ytkownika weterynaryjne narz?dzia diagnostyczne, og?osi?a dzisiaj udane...


22 kwi, 2020, 09:00 BST GraphCMS og?asza du?? aktualizacj? swojego produktu GraphQL Headless CMS w ramach zmiany rynku docelowego

Spó?ka GraphCMS GmbH, oferuj?ca GraphCMS, pierwszy system Headless CMS oparty na j?zyku zapytań GraphQL, og?osi?a dzisiaj najnowsz? du?? aktualizacj? ...


21 kwi, 2020, 09:00 BST Juniper Networks wyposa?a Deutsche Telekom w zarz?dzan? platform? do dostarczania us?ug SD-WAN klientom biznesowym.

firma Juniper Networks (NYSE: JNPR), jeden z liderów w?ród producentów bezpiecznych sieci dzia?aj?cych w oparciu o sztuczn? inteligencj?, nawi?za?a...


14 kwi, 2020, 12:30 BST LyondellBasell przekazuje 1,3 miliona dolarów na walk? z g?odem w czasie pandemii COVID-19

Firma LyondellBasell (NYSE: LYB), jedno z najwi?kszych przedsi?biorstw petrochemicznych i produkcji plastiku i chemikaliów, og?osi?a dzi? przekazanie ...


08 kwi, 2020, 08:00 BST Badanie Novakid sugeruje, ?e mniej ni? jedna trzecia uczniów kontynuuje nauk? z nauczycielami podczas kwarantanny

Analitycy Novakid zbadali to, jak zmieni? si? model edukacyjny w czasie izolacji. W badaniu wzi??o udzia? ponad 2500 rodziców z W?och, Hiszpanii,...


03 kwi, 2020, 14:43 BST Firma Comarch planuje uruchomi? nowa platform? opart? na chmurze, Comarch Loyalty Cloud, dedykowan? do wzrostu zaanga?owania klientów

Firma Comarch, wprowadza do swojej oferty zaawansowan? technologicznie platform? opart? na chmurze, dedykowan? do budowania lojalno?ci i...


31 mar, 2020, 07:00 BST Harmonica Linea wprowadzona jako wielofunkcyjna innowacja do kontroli masy cia?a

W marcu mia?o miejsce oficjalne rozpocz?cie sprzeda?y Harmonica Linea, naturalnego suplementu diety dla szybkiego, ale jednocze?nie bezpiecznego...


20 mar, 2020, 10:00 GMT SocialTruth: system walcz?cy z 'fake news'

Inicjatywa SocialTruth ma na celu stworzenie systemu oceny wiarygodno?ci informacji w sieciach spo?eczno?ciowych. SocialTruth (www.socialtruth.eu) to ...


12 mar, 2020, 12:00 GMT Wynik finansowy Atradius na koniec roku wzrós? o 12,4 proc. osi?gaj?c poziom 222,7 mln EUR, natomiast przychód z tytu?u sk?adek ubezpiecze-nio-wych zwi?kszy? si? o 6,7 proc.

Przychód z tytu?u sk?adek ubezpieczeniowych wzrós? o 6,7 proc. (6,1 proc. przy sta?ym kursie wymiany walut). Ca?kowity przychód wzrós? o 6,0 proc.,...


12 mar, 2020, 10:00 GMT OASIS Group rozszerza dzia?alno?? w Szkocji

DUBLIN, 12 marca 2020 r. /PRNewswire/ – OASIS Group, jeden z najwi?kszych w Europie podmiotów ?wiadcz?cych us?ugi zarz?dzania dokumentami dla firm,...


11 mar, 2020, 13:34 GMT Spó?ka DataWalk opracowa?a rozwi?zanie, które pozwala identyfikowa? supernosicieli i osoby nara?one na zara?enie koronawirusem

DataWalk, polski producent unikalnego na skal? globaln? oprogramowania do analizy gigantycznych zbiorów danych, opracowa? rozwi?zanie, które mo?e...


03 mar, 2020, 10:00 GMT Lionel Messi, Paul Pogba i Lieke Martens niecodziennie rozproszeni przez Lay's w nowej, pe?nej akcji reklamie pi?karskiej

W dniu dzisiejszym ulubiona na ca?ym ?wiecie marka przek?sek Lay's debiutuje z kampani? pi?karsk? na rok 2020 przez publikacj? pe?nej gwiazd,...


21 lut, 2020, 16:15 GMT HONOR prezentuje najwa?niejsze trendy w ekosystemie ?ycia inteligentnego w Europie

W ramach realizacji celu organizacji kompleksowego ekosystemu ?ycia inteligentnego we wszystkich scenariuszach na potrzeby m?odych ludzi na ca?ym...


22 sty, 2020, 14:20 GMT Mi?dzynarodowe Targi Mebli w Indonezji (IFEX) 2020 nadaj? nowe znaczenie meblom

Jako organizacja zrzeszaj?ca graczy na indonezyjskim rynku umeblowania Stowarzyszenie Bran?y Meblarskiej i Rzemie?lniczej w Indonezji (HIMKI)...


16 sty, 2020, 17:00 GMT Kat Von D odchodzi i sprzedaje udzia?y w Kat Von D Beauty, rozpoczyna prac? nad wegańsk? lini? obuwia i tras? koncertow? -- KENDO BRANDS dokonuje nabycia udzia?ów i zmienia nazw? na KVD Vegan Beauty

Marka Kat Von D Beauty og?osi?a dzi? odej?cie za?o?ycielki Kat Von D, która po?wi?ci si? innym inicjatywom artystycznym (konkretnie linii wegańskiego ...


06 sty, 2020, 08:00 GMT Huion na targach CES 2020: najnowsze tablety graficzne gotowe do zainspirowania kreatywnych twórców

Firma Huion, producent urz?dzeń wprowadzaj?cych pismo odr?czne, prezentuje najnowsze tablety graficzne na znanym na ca?ym ?wiecie wydarzeniu Consumer ...


27 lis, 2019, 13:01 GMT Primagaz, francuska spó?ka podleg?a LPG wiod?cej firmy SHV Energy Group, wybiera Getac do optymalizacji operacji w sieci hurtowej dystrybucji gazu

Firma Getac og?osi?a dzi?, ?e spó?ka Primagaz nale??ca do holenderskiej grupy SHV Energy Group i zajmuj?ca pierwsze miejsce na ?wiecie pod wzgl?dem...